Reglement

 • Inschrijving en deelname betekent kennisname van en akkoordverklaring met dit reglement. Alle deelnemers en ook hun medewerkers zijn dan ook gehouden aan dit reglement. Zij moeten de instructies, van het organisatie- en veiligheidspersoneel strikt opvolgen.
 • Bij eventuele geschillen zal de deelnemer en zijn gebeurlijke medewerker zich zonder meer neerleggen bij de beslissing van de organisatoren. Niet naleving van het reglement kan onmiddellijke schorsing en verwijdering van het terrein zonder recht op enige vergoeding tot gevolg hebben. Bij discussie is het reglement in de Nederlandse taal van toepassing.
 • Mocht ingeval van overmacht het evenement niet plaatsvinden, dan kunnen de ingeschreven deelnemers in geen geval aanspraak maken op enige schadeloosstelling.
 • De show vindt plaats op zaterdag en zondag van 10 tot 17 u. Het ingeschreven materieel moet op beide dagen aanwezig zijn. Opstelling tractoren en machines min. 30 minuten voor aanvang v/d show.
 • Iedere deelnemer dient de hem toegestuurde genummerde briefomslag bij aankomst te vertonen. Na controle of men het ingeschreven materiaal effectief aanvoert, wordt een controlestempel op deze briefomslag aangebracht. Hiermee meldt men zich op het secretariaat. Per inschrijving verkrijgt men drank- en eetbons, dit geldt niet voor standhouders op de markt.
 • Lege wagens plaatsen op de daartoe voorziene parking. Hier mag niet in overnacht worden!
 • H.M.C.K.-leden krijgen gratis toegang tot het showterrein op vertoon van hun lidkaart en deelnemers op vertoon van hun deelnemersbandje.
 • Op het showterrein tentoongesteld materieel mag niet “te koop” worden aangeboden.
 • Met uitzondering van ‘showmaterieel’ en tractoren die naar en van het werkterrein rijden is alle verkeer van gemotoriseerde voertuigen op het showterrein verboden.
 • Persoonlijke voertuigen (auto’s) horen niet thuis op het showterrein.
 • Vrijdag en zaterdag na 19 u. is in belang van veiligheid en rust ALLE verkeer op de terreinen verboden.
 • Zaterdagavond vanaf 19 u. dient iedereen het showterrein verlaten te hebben. Toegang verkrijgt men enkel nog door en onder toezicht van de bewakingsdienst.
 • Bossen en terreinen die niet tot het showterrein behoren, NIET betreden.
 • Het is verboden honden te laten loslopen op de camping, het showterrein en de terreinen rond het evenement.
 • Zondag na afloop v/d show ontvangt u op het secretariaat uw aandenken, dit mits vertoon van uw afgestempelde, genummerde briefomslag en inlevering v/h het deelnamenummer dat u van de draad haalt.
 • Uiterste bouwjaar tractoren: oldtimers: 1970 youngtimers: 1983 - vrachtauto’s: 1980 – auto’s: 1970 – legervoertuigen: 1980
 • Er mag enkel met een voertuig naar en van het werkterrein gereden worden. Wie rijdt is ouder dan 16 jaar, heeft een geldig rijbewijs en doet dit stapvoets! Het voertuig moet geldig verzekerd zijn. Bij ongeval is de bestuurder of eigenaar aansprakelijk!
 • Bierkarren en het niet meerijden op een deugdelijk zitje is niet toegestaan.
 • Tractoren worden opgedeeld in oldtimers (tot 1970) en youngtimers (tot 1983) en worden apart op het showterrein opgesteld.

Woonwagens

 • Enkel authentieke woonwagens + bijhorende oldtimertractor mogen op het showterrein opgesteld worden. Er mogen geen auto’s of tenten bij de woonwagens geplaatst worden.

Handelaars

 • Handelaars krijgen pas vanaf vrijdag 13 u., toegang tot het marktterrein. Het standgeld of huurgeld voor een kraam dient vooraf betaald te worden.

Milieu

 • Om bodemverontreiniging door olie- of brandstoflekken te voorkomen, moeten onder alle voertuigen en machines minimum 3 lekmatten aangebracht worden. Dit o.a. onder de motor en alle andere plaatsen waar zich lekken kunnen voordoen. Deze lekmatten kunnen bij aankomst aangekocht worden. Eigen lekmatten mogen gebruikt worden als ze voor niet meer dan 10% vervuild zijn. De lekmatten moeten onmiddellijk na plaats inname verzwaard worden om het wegwaaien te voorkomen.
 • Tanken van voertuigen is niet toegelaten op het terrein. Alle jerrycans met brandstof, oliën en vetten, dienen gestockeerd te worden in een voertuig of aanhangwagen.

Overnachtingen

 • Met uitzondering van H.M.C.K.-leden die zich effectief en intensief (meerdere dagen) inzetten tijdens op- en afbouw v/h Oldtimer Festival, betaalt ieder die overnacht op de camping of het showterrein (geldt dus ook voor woonwagens, legervoertuigen, vrachtauto’s enz..) een bedrag van € 50 per overnachtingsplaats. Hiervoor verkrijgt men een standplaats (op de camping max. 35 m²), elektriciteit, water en behoorlijk sanitair (wc’s en douches).
 • Overnachten op de camping kan van vrijdag 16 t/m maandag 19 augustus. Zij die overnachten, vullen het overnachtingsformulier in en sturen dit tijdig terug. Het verschuldigde bedrag betaal je voor 15 juni via IBAN: BE64 7310 1651 7152 - BIC: KREDBEBB, zo niet is uw inschrijving ongeldig ! H.M.C.K.-leden die overnachten en willen meehelpen aan het Oldtimer Festival duiden dit aan op het overnachtingsformulier.
 • Op de camping worden enkel ‘ordentelijke’ caravans toegelaten. Elektrische- en gasinstallaties moeten conform de wettelijke veiligheidsnormen zijn.
 • Voor elektriciteitsafname moet je beschikken over een deugdelijke aansluitkabel. De afstand van uw overnachtingslocatie tot een verdeelkastje bedraagt maximum 50 m. Voorzie dus voldoende kabel. Enkel inpluggen op de voorziene verdeelkastjes. Controle van de kabels bij oprijden camping !!
 • Plaatsinname uiterlijk tot 21.30 u. Enkel zij die inschreven voor de camping hebben er toegang toe.
 • Geen tractoren, materiaalwagens of andere voertuigen op de camping, ook zondagavond niet ! !
 • Alle overnachtingsplaatsen en slaapgelegenheden moeten voorzien zijn van een geldig brandblustoestel.
 • De douches zijn enkel tussen 7 en 22 uur toegankelijk.
 • Respecteer ieders nachtrust. Tussen 23u en 7u geen muziek of radio’s. Tegen overtreders zijn sancties mogelijk!
 • Respecteer ook de natuur en houdt uw stand proper! Uw afval dient u mee naar huis te nemen.
 • Barbecueën mag alleen op de camping mits gepast blusmateriaal (water of brandblusapparaat) aanwezig is! Open vuren zijn ten strengste verboden!
 • Meer info ivm overnachten: Harrie van den Broek 0493/16.64.82 of camping@hmck.be

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR ALLE OVERNACHTERS

Maatregel voor overnachters opgelegd door de brandweer.

Er mag buiten GEEN open vuur zijn op camping of showterrein:

 • o GEEN kachels (ook geen dichte)
 • o GEEN BBQ
 • o GEEN fornuizen

Er mag buiten NIET met gas gekookt worden tenzij het Campinggaz is. (blauw busjes)

 • o GEEN gasflessen
 • o GEEN kookstellen met gasfles

Er wordt een kookplaats voorzien op de camping en op het showterrein om buiten te koken, daar is deze maatregel niet van tel.

Gelieve de instructies van de brandweer en de organisatie op te volgen. De brandweer zal hierop toezien.

 

VZW Historische Machineclub Kempen, Vaartstraat 5, B 2380 Ravels - www.hmck.be